INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH WIDZÓW

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO). W związku z tym, uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowanymi zasadami ochrony danych osobowych w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, które opisujemy poniżej. Treść RODO znajdą Państwo TUTAJ.

Administratorem danych osobowych jest Teatr Muzyczny z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Niezłomnych 1e, 61-894 Poznań, symbol Teatru: PLT-095, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania pod numerem RIK-IX, NIP: 7780173262, REGON: 000278860 („Administrator”).

Administrator pozyskuje oraz przetwarza dane osobowe widzów w celu kompleksowej obsługi widzów, w tym w zakresie procesu rezerwacji i sprzedaży biletów oraz wykonania obowiązków z tym związanych, organizacji oraz sprzedaży spektakli i wydarzeń artystycznych.

Podstawy prawne przetwarzania danych są następujące: (i) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); (ii) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, ale konieczne dla wykonania przez Administratora zadań związanych z celem przetwarzania danych.

Administrator może ujawnić dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT, księgowe, administracyjne oraz podmiotom zajmującym się organizacją przedsięwzięć artystycznych. Administrator wymaga od takich podmiotów zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administratora. Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim w celach marketingowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania celu, dla którego są przetwarzane (sprzedaż biletów, obsługa widzów, organizacja spektaklu czy innego przedsięwzięcia artystycznego), po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń. Po upływie tego okresu, dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z wymogami stawianymi przez RODO.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo żądania: (i) dostępu do treści swoich danych, w granicach art. 15 RODO; (ii) ich sprostowania, w granicach art. 16 RODO; (iii) ich usunięcia, w granicach art. 17 RODO; (iv) ograniczenia ich przetwarzania, w granicach art. 18 RODO; (v) przenoszenia danych, w granicach art. 20 RODO; (vi) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się w szczególności poprzez nadesłanie żądań Inspektorowi Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: iod@teatr-muzyczny.poznan.pl, lub poprzez nadesłanie żądania pocztą na adres Administratora: Teatr Muzyczny w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1e, 61-894 Poznań.

W razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad ochrony danych osobowych w Teatrze Muzycznym, uprzejmie prosimy o kontakt.

Zespół Teatru Muzycznego w Poznaniu
Powrót

Wygodny zakup

Wypróbuj najwygodniejszy sposób
zakupów biletów na spektakle
Teatru Muzycznego poprzez
platformę online bilety 24.pl

Newsletter

Nowości i repertuar zawsze w Twojej skrzynce
e-mail. Zapisz się już teraz!

SPONSOR TEATRU

SPONSOR PREMIERY "FOOTLOOSE"

Partnerzy